عظمت درون

اگر جوانه ی درختی، به این استعداد درونی خود که می تواند به یک درخت باشکوه تبدیل شود ّ باور نداشته باشدّ تا ابد در زیرخاک مدفون می شود و از مشاهده ی عظمت درون خود، به عنوان یک در خت تنومند محروم می ماند .

جوانه هرچند کوچک و ظریف است ولی با وجود سختی زمینّ توانایی آن را دارد که به یک درخت تنومند تبدیل شود .سفت و سخت بودن خاک، مانع تبدیل شدن جوانه به یک درخت زیبا نمی شود. 


 

/ 1 نظر / 23 بازدید
کلبه امید

به روزها دل مبند روزها به فصل که میرسندرنگ عوض میکنند. باشب بمان ، شب گرچه تاریک است لیکن همیشه یکرنگ است . ( دکتر علی شریعتی) وب زیبایی دارید با افتخار لینکتون کردم