موفقیت معکوس

موفقیت معکوس

(موفقیت در شکست)

موفقیت معکوس ، اصطلاحی به ظاهر تناقض گونه است تا تحرک بخش تفکر انسان های مسئولیت پذیر و خواستار توسعه باشد. موفقیت معکوس، اصطلاحی است که برای اولین بار  آن را در ادبیات علوم موفقیت (روانشناسی موفقیت )به کار برده ام . این عنوان در برگیرنده ی نوعی رفتار و تلاش هایی می باشد که انسان در جهت عکس (توسعه و پیشرفت در زندگی) به آنها می پردازد (تلاش های معکوس که نتایج مخرب به همراه دارد. یا همانطور که بیان کردم این عنوان می تواند تصمیمات و مسیری باشد که بعضی از افراد موفق به واسطه ی درس گرفتن از شکست هایشان به موفقیت های خوبی رسیده اند.

موفقیت معکوس می تواند درس های بسیار ارزنده ای به ما بیاموزد . نخست، این عنوان می تواند به ما ذهنیتی ببخشد که می توان از شکست هایمان درس های جدید بیاموزیم تا در زندگی به موفقیت خوبی دست یابیم و دوم ، مراقب نوع رفتار و افکار و حتی گفتارمان در زندگی باشیم تا بر عکس جریان تکاملی زندگی ، راه عقب گرد نرویم.

این عنوان را برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید و درس های خوبی از آن بیاموزید. من به شما این اطمینان را می دهم که با تجزیه و تحلیل این عنوان، گویی صد کتاب کاربردی را مطالعه کرده اید.  

نظر دهید و خلاصه تجزیه و  تحلیل خودتان را بنویسید .

/ 1 نظر / 54 بازدید

sss